ssylwiaa

25 tekstów – auto­rem jest ssyl­wiaa.

Sport... kiedy chcesz się wyżyć, ale również kiedy jes­teś szczęśli­wy. Kiedy nie masz już sił do życia, ale również kiedy roz­no­si Cię po­zytyw­na ener­gia. Ideal­nie po­maga w każdej życiowej sytuacji. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 listopada 2015, 21:58

Pus­tka to ta­kie uczu­cie, które moc­no wyżera nas od środka. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 października 2015, 19:40

Wszys­tko dzieje się w od­po­wied­nim cza­sie. Jeżeli cze­goś nie doświad­czy­liśmy wcześniej, nie oz­nacza to wca­le, że już to nig­dy nie nastąpi. Mu­simy na to cier­pli­wie pocze­kać. Los pot­ra­fi na prawdę nas mi­le zaskoczyć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 października 2015, 22:54

Szczęście nie jest wielką eufo­rią. To prze­de wszys­tkim umiejętność radze­nia so­bie w trud­nych sy­tuac­jach, od­wa­ga do reali­zowa­nia swoich marzeń, spokój ducha, ciągłe roz­wi­janie sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 października 2015, 10:51

Przy­jaźń i miłość mają ze sobą bar­dzo dużo wspólne­go. Przy­jaźń jed­nak może is­tnieć sa­ma, na­tomiast miłość bez przy­jaźni nig­dy so­bie nie poradzi. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 października 2015, 00:11

Dziele­nie się z dru­gim człowiekiem swoim szczęściem jeszcze bar­dziej je po­większa, a także poz­wa­la zaszcze­pić w kimś nadzieję, że dla niego też jest ono dozwolone. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 6 października 2015, 21:43

Rodzi­ny się nie wy­biera, ale jak często ta­ka możli­wość ułat­wiłaby mnóstwo spraw. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 września 2015, 11:36

Nie is­tnieje coś ta­kiego jak pełnia szczęścia, po­nieważ zaw­sze możesz poczuć te­go więcej, moc­niej, dłużej. Człowiek nie zda­je so­bie na­wet spra­wy z te­go, jak bar­dzo może być jeszcze szczęśliwy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 września 2015, 22:57

Pas­ja... Mi­mo długiej przer­wy nie za­pom­nisz, jak się ją wy­konu­je. A dla­tego, po­nieważ jes­teś do niej stworzo­ny. :) 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 września 2015, 14:40

Bar­dzo dużo za­leży od te­go, ko­go spo­tyka­my na swo­jej drodze. Mniej ważna jest tu­taj długość ob­co­wania z drugą osobą. Naj­ważniej­szy jest jej wpływ na nas i to, co dzięki niej zro­zumieliśmy. Można [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 września 2015, 19:35

ssylwiaa

"Liczy się nie to, kim ktoś się urodził, ale kim wybrał, by być.", "W życiu masz dwa wyjścia: albo walczysz o swoje, albo biernie patrzysz jak przestaje być twoje."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ssylwiaa

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność

2 listopada 2015, 22:07ssylwiaa sko­men­to­wał tek­st Sport... kiedy chcesz się [...]

2 listopada 2015, 22:04mechaa sko­men­to­wał tek­st Sport... kiedy chcesz się [...]

2 listopada 2015, 21:58ssylwiaa do­dał no­wy tek­st Sport... kiedy chcesz się [...]

2 listopada 2015, 10:59ssylwiaa sko­men­to­wał tek­st Są rodzi­ce, którzy wycho­wują [...]

29 października 2015, 20:21ssylwiaa sko­men­to­wał tek­st Pustka to ta­kie uczu­cie, [...]

29 października 2015, 20:09Horacy sko­men­to­wał tek­st Pustka to ta­kie uczu­cie, [...]

29 października 2015, 20:04ssylwiaa sko­men­to­wał tek­st Pustka to ta­kie uczu­cie, [...]

29 października 2015, 19:43Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Pustka to ta­kie uczu­cie, [...]

29 października 2015, 19:40ssylwiaa do­dał no­wy tek­st Pustka to ta­kie uczu­cie, [...]

23 października 2015, 16:10ssylwiaa sko­men­to­wał tek­st Wszystko dzieje się w [...]